Nordsjællandske Bivenner

Du er her: Hjem > Arkiv > Generalforsamlinger > Generalforsamling 2020
menulink

Generalforsamling 2020

afholdtes torsdag den 20. februar kl. 19:30 - 21:30 
i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby.

Det er på grund af corona situationen den seneste afholdte generalforsamling.

Planen er for nuværende, at der afholdes ordinær generalforsamling til februar 2022, hvis situationen tillader det. Denne vil således dække 2 års aktiviteter, der jo også har været noget begrænsede på gr. af pandemien. 

Bestyrelsens årsberetning for 2019 kan hentes her.

Bestyrelsens plan for 2020 kan hentes her.

Dagsorden for generalforsamlingen
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2019 
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019, samt budget og 
      fastsættelse af kontingent for 2021
 4. Bestyrelsens forslag og planer for 2020
 5. Forslag fra medlemmerne 
 6. Valg af formand 
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt 
 
Referat:

Formand Frederik Husted Andersen åbnede mødet og bød de fremmødte velkommen. I alt deltog 29 medlemmer i generalforsamlingen.

Ad.1. Bodil Branner blev valgt som dirigent, og Elsebeth Sibbern Olsen blev valgt som referent.

Ad.2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2019. Beretningen kan læses i sin fulde længde på NBVs hjemmeside.

Formanden fremhævede følgende punkter fra beretningen.

2019 var for en del biavlere ikke så godt et honning/bi år. Danmarks Biavlerforening forventer, at vinterdødeligheden for bifamilierne bliver høj i vinteren19/20. Skolebigården har dog haft et godt år i 2019.

NBV har haft en tilvækst på ni medlemmer og er nu Danmarks Biavlerforenings tredje største lokalforening.

Foreningens største aktiviteter er begynderundervisning og fortsætterkurser for biavlere, der har gennemført et begynderkursus.

2019 var første år, hvor vi tilbød begynderne køb af 2 kg voks fra foreningens voksbeholdning i Voksklub Nordsjælland. Dette vil vi også gøre i 2020. Alle medlemmer har mulighed for at være medlem i voksklubben.

Der er pres på Brede 76, dels har foreningen brug for rummet til slyngning af foreningens honning, dels er der afhentning af varer fra indkøb i rabatugerne. Desuden er der rammer, som skal til rammevask, eller som kommer rengjorte retur. Bl.a. dette gør, at medlemmerne i perioder ikke kan låne slyngerummet.

Foreningens honningpresse og to 2-solds slynger og 4-solds slyngen kan lånes med hjem af medlemmerne.

Foreningen har tre rabatuger, som annonceres på mail og altid kan ses på NBVs hjemmeside. Der kan ikke bestilles foder og glas i rabatugerne pga. slyngerummets begrænsede kapacitet.

Foder kan bestilles hos Arne Egelunn, som leverer lige til døren mod et mindre gebyr ved køb af mindst tre spande og/eller pakker med foder. Er der medlemmer, som har brug for mindre foder, kan de få det leveret til Brede 76 sammen med foreningens foder.

Foreningen havde i 2019 tre aftener med oplæg:

I januar fortalte Flemming Vejsnæs om sine drømme omkring fremtidens biavl, og Lotte Skovdal afholdt sit populære kursus i cremer, salver og sæber.

I starten af oktober fortalte formanden og Søren Grauslund om deres besøg på Apimondia Kongressen i Montreal i september 2019.

I slutningen af oktober fortalte Ole Kilpinen om sygdomme og skadevoldere i praktisk biavl.

Omkring Apimondia i Montreal fortalte formanden, at der var spændende oplæg og demonstration af materiel, men at flere af de indleverede honninger til honning-konkurrencen blev udelukket pga. dårlig kvalitet eller for meget foder i honningen.

Til december mødet bedømmes honning fra medlemmerne. Medlemmer kan indlevere ét glas flydende honning eller ét glas fast honning til bedømmelse.

Anden lørdag i november afholdes fællesmøde med biavlerforeningerne i Hørsholm og Omegn, Kronborg Vestre Birk, Kronborg Østre Birk, Rudersdal, Frederiksborg Hillerød og Nordsjællandske Bivenner. I 2019 arrangerede Hørsholm og Omegn mødet, som blev afholdt på Arboretet i Hørsholm. Peter Sjøgren fortalte om pollen som produkt, og Lise Hansted fortalte om strategi for de bestøvende insekter og konkurrencen mellem vilde bier og honningbier.

Sommerudflugten gik til Sydsjælland med besøg hos biavler og overlæge Hans Jørn Kolmos, som fortalte om honning og bakterier. Der var også besøg i Bihusets vokssmelteri, hvor Heino fortalte om afsmeltning og valsning af voks fra voksklubben.

Skolebigården havde i 2019 besøg af Børnehaven Himmelskibet; Hørsholm og Omegns Biavlerforening, som udover at se skolebigården også var på rundtur på Frilandsmuseet med Sven Branner som guide; 0’te klasse fra Lyngby private Skole; de ældste børn fra Brede Børnehave.

EU`s regler for foreninger blev indført i 2018 og handler om personfølsomme data om medlemmerne. Den gælder også os som biavlerforening.

Vi skal, som folkeoplysende forening under Lyngby-Taarbæk Kommune hvert år indsende oplysninger til Centralt Forenings Register om antal medlemmer, fordelt efter alder og køn. Af den grund beder vi medlemmerne oplyse deres fødselsår.

Afsluttende nævnte formanden foreningens målsætning:
•    At uddanne foreningens medlemmer i biavl både basalt og videregående
•    At udbrede kendskabet til lokal honning, dens kvaliteter og mangfoldighed
•    At sprede kendskabet til bier og biavl generelt

Formandens beretning blev godkendt.

Ad.3. Regnskabet er revideret af revisor Torben Overgaard og blev fremlagt af kasserer Georg Messmann. Regnskabet blev godkendt.

Desuden fremlagde kassereren et budget for 2020. Det blev vedtaget, at det årlige kontingent på 150 kr. fortsat gælder.

Ad.4. Planer for 2020

Begynderkurset vil forløbe som sidste år, med tre lørdage og en hverdagsaften med teori, fulgt op af skolebigårdsaftener på torsdage.

Som tidligere år kan begyndere bestille en bifamilie hos Svend Sejr, og Søren Grauslund står for bestilling af bidragter fra BBwear med rabat.

I 2020 vil der være tre grupper med fortsætterkursus aktiviteter for mere erfarne biavlere. Til hver gruppe udnævnes en gruppeansvarlig for at sikre gruppens aktivitet.

Flere møder er flyttet fra mandag til torsdag, da Lyngby-Taarbæk Kommune har problemer med svamp i en af deres bygninger, og der derfor bl.a. er flyttet aktiviteter til Fuglevad Vandmølle.

Formanden nævnte, at et tilbagevendende problem er forkert pakning af de sække, der afleveres til afsmeltning. De fleste medlemmer pakker heldigvis korrekt, men da det er flere tons rammer, der bliver flyttet rundt på flere gange og transporteret til afsmeltning er det vigtigt at alle pakker korrekt. Så der opfordres til at foreningens vejledninger bliver studeret og fulgt nøje.  

Den 25. maj 2020 fylder Nordsjællandske Bivenner 90 år. Det skal fejres og gode ideer modtages af bestyrelsen.

I 2020 vil der som i de foregående år være tre rabatuger. Ugerne annonceres på mail og kan ses på NBVs hjemmeside.

Ad.5. Der var ingen forslag fra medlemmer.

Ad.6. Valg af formand:
Frederik Husted Andersen blev genvalgt for 1 år.

Ad.7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Mette Russel og Georg Messmann blev genvalgt for 2 år. Da Willy Poulsen ønskede at træde ud af bestyrelsen, skulle der vælges endnu et medlem. Johnny Heilvang blev valgt for 1 år.

Kenny Ståhl blev valgt som suppleant for 1 år.

Ad.8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Torben Overgaard blev genvalgt som revisor, og Mike Robson genvalgt som revisorsuppleant, begge for 1 år.

Ad. 9. Eventuelt
Der udspandt sig en interessant diskussion om problemerne på honningmarkedet med bl.a. lave priser og problemer med forfalskning.
               
Elsebeth Sibbern Olsen 
Referent 
Bodil Branner
Dirigent 

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login