Nordsjællandske Bivenner

Du er her: Hjem > Arkiv > Generalforsamlinger > Generalforsamling 2016
menulink

Generalforsamling 2016

afholdes mandag den 29. februar kl. 19:30 - 21:30
i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby.
(Der er åbent fra kl. 19:00.)

Bestyrelsens beretning for 2015 kan downloades:
Årsberetning for 2015 i pdf-format

Dagsorden for generalforsamlingen
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2015 og forslag og planer for 2016
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2015
 4. Fremlæggelse af budget for 2016 og kontingentfastsættelse for 2017
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 22. februar.
 
Referat

Formanden Bodil Branner åbnede mødet og bød velkommen. I alt deltog 24 medlemmer i generalforsamlingen.

Ad.1. Ib Tolstrup blev valgt som dirigent og Elsebeth Sibbern Olsen som referent.

Ad.2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2015 og visioner for 2016. Beretningen kan læses i sin fulde længde på NBV`s hjemmeside.
Årsberetning for 2015 i pdf-format

Dog valgte formanden at fremhæve følgende: Ved udgangen af 2015 var der registreret 170 medlemmer af DBF+NBV. Det høje medlemstal betyder, at Nordsjællanske Bivenner nu er Danmarks Biavlerforenings fjerde største lokalforening. Derudover har foreningen 10 lokalforeningsmedlemmer. På dagen for generalforsamlingen var antallet af medlemmer af DBF+NBV steget til 180.

Ligeledes gennemgik formanden den statistiske fordeling af medlemmerne på køn og alder. Det er anden gang fordelingen er opgjort. At det er muligt skyldes, at vi som Folkeoplysende Forening under Lyngby-Taarbæk Kommune har pligt til at indberette antal medlemmer, og siden 2013 skal indberetningen ske i seks grupper efter køn og alder. De fleste medlemmer – 88% – har oplyst deres fødselsår, og det er disse tal der ligger til grund for statistikken.

Nordsjællanske Bivenners mål og politik kan naturligvis læses på hjemmesiden, men formanden fremhævede følgende mål:
     at uddanne medlemmerne basalt og videregående,
     at udbrede kendskab til honning, dens kvaliteter og mangfoldighed.

Mens foreningen lykkes med at uddanne medlemmer basalt, halter det med videregående  uddannelse. Foreningen har flere forskellige aktiviteter omkring honning, bl.a. med sensorikgruppens honningbedømmelser i efteråret og kåring af årets honninger på julemødet, gennem subjektive smagsbedømmelser.

I 2015 gik udflugten til Østsjællands Biavlerforening. Hvor vi hørte om deres arbejde med  begyndere og mere øvede og var på rundvisning i deres skolebigård. Efter en dejlig frokost i klubhuset gik turen til parringsstationen på Nyord, hvor Betinna Woller fortalte om dronningeavl.

Nordsjællanske Bivenner deltog i 2015 i to nye tiltag. Dels havde foreningen en bod i Brede Park under Open Air Academy festivalen, der blev afholdt i pinsen i Brede Værk og Brede Park. Dels deltog et af vores medlemmer, Johan Elm Knudsen, i den gruppe på tre unge biavlerne under 16 år, som repræsenterede DBF i International Meeting of Young Beekeepers.

Slyngerummet ændrer navn til ”arbejdsrummet” eller bare ”Brede 76” for at tydeliggøre, at rummet anvendes til meget andet end slyngning. Det vil fremover være reserveret til foreningens arbejde torsdage og fredage.

Beretningen blev godkendt.

De gøremål i 2016, der allerede er planlagt, fremgår af siden Aktiviteter i NBV regi under foreningens hjemmeside. Siden bliver løbende opdateret. Det skal nævnes, at Open Air Academy er planlagt til at foregå i weekenden efter pinse, d. 20-22 maj 2016. [En uge efter generalforsamlingen meddelte arrangørgruppen bag Open Air Academy, at afholdelsen er udskudt til 2017.]

Foreningen kunne godt bruge flere hænder, bl.a. til de udadvendte aktiviteter.

Ad.3.  I fravær af kassereren Georg Messmann fremlagde revisoren Torben Overgaard det reviderede regnskab for 2015. Han kunne konstatere, at bestyrelsen ikke bruger de penge, der er budgetteret til f.eks. kørsel eller andre udlæg. Regnskabet blev godkendt.

Ad.4. Torben Overgaard fremlagde budget for 2016. Det kan nævnes, at prisen for begynderkursus er blevet hævet i forhold til sidste år, da kursusafgiften ikke dækkede de reelle udgifter.

Kontingentet fastholdes på 150 kr.

Budget for indeværende år blev godkendt.

Spørgsmål i forbindelse med budgettet:

Hvad skal pengene bruges til? 
Der er planer om at renovere ”arbejdsrummet”. Det er dog en længere proces, da det kræver godkendelse fra Nationalmuseet  og også afhænger af fornyelse af lejemålet.

Indkøb af  bidragter, er der ikke nok? 
Formanden svarede, at bestyrelsen vil indkøbe et antal BBwear bidragter, især i mindre størrelser, da der kommer en del børn og unge i skolebigården. BBwear dragterne er desuden nemmere at vaske og vedligeholde, end de ældre modeller af bidragter.

Hvor stammer indtægtern fra? 
Willy svarede, at hovedparten af indtægten kommer fra salg af foreningens honning ved stalddørssalg fra Brede 76, forskellige aktiviteter og i Dagli’brugsen i Ørholm.

Hvorfor endnu en lokalforening i Rudersdal kommune? 
Formanden svarede, at en ny forening kan blive en aflastning for Hørsholm og Omegns Biavlerforening og Nordsjællanske Bivenner. Initiativet kommer fra de to foreninger, der begge har vokseværk.

Ad.5. Forslag fra medlemmerne:Mikkel Pedersbæk Falkenberg foreslog, at der etableres bisløjd i foreningen i vintermånederne. Formanden svarede, at det måske kan ske i samarbejde med Rudersdal Biavlerforening, der formodentlig har adgang til et sløjdlokale.Formanden foreslog, at der skabes en øget viden blandt foreningens medlemmer gennem etablering af Erfa-grupper, der undersøger forskellige emner, evt. suppleret med forsøg i egne bigårde. Hvis der indgår forsøg, vil det være ønskeligt at disse dokumenteres med fotos og evt. videoer. Erfa-gruppernes resulteter bør fremlægges ved et af efterårets møder, så flere kan få glæde af erfaringerne.

For at afklare interessen vil Lotte Skovdal, Michael Larsen og Mikkel Pedersbæk Falkenberg danne en gruppe, som skal komme med forslag til forskellige Erfa grupper.

Ad.6. Bodil Branner blev genvalgt som formand for en etårig periode.

Ad.7. Til bestyrelsen blev Lotte Skovdal og Georg Messmann genvalgt for en toårig periode.
Jan Krogså blev nyvalgt som suppleant for en etårig periode.

Ad. 8. Torben Overgaard blev genvalgt som revisor, og Mike Robson blev genvalgt som revisor 
suppleant.

Ad.9. Der var ingen punkter under eventuelt.

Elsebeth Sibbern Olsen 
Referent 
Ib Tolstrup 
Dirigent 

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login