Nordsjællandske Bivenner

Du er her: Hjem > Arkiv > Generalforsamlinger > Generalforsamling 2015
menulink

Generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling mandag d. 23. februar 2015

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for 2014 og forslag og planer for 2015
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014
4. Fremlæggelse af budget for 2015 og kontingentfastsættelse for 2016
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af formand (etårig periode)
7.  Valg af to bestyrelsesmedlemmer (toårig periode) og suppleant (etårig periode)
8. Valg af revisor og revisorsuppleant (etårig periode)
9. Eventuelt

Bestyrelsens beretning for 2014 har hentes i pdf-format:
Årsberetning 2014

Referat
Formanden Bodil Branner åbnede mødet og bød velkommen. I alt deltog 35 medlemmer i generalforsamlingen.

Ad.1. Ib Tolstrup blev valgt som dirigent og Elsebeth Sibbern Olsen som referent.

Ad.2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2015.

Formanden kunne endnu engang konstatere, at NBV har vokseværk. Foreningen består af 157 medlemmer af NBV via DBF. Dertil kommer familiemedlemmer og 10 lokalforeningsmedlemmer.

I 2014 blev der oprettet to begynderhold bl.a. for at få bund i ventelisten. Det er et stort arbejde og betød også, at begynderne kun kunne komme i skolebigården hver anden torsdag i sæsonen. Bestyrelsen har besluttet, at der i 2015 vil være ét begynderhold, hvor teoridelen løber over tre lørdage i marts-april, og begynderne er velkomne i skolebigården hver torsdag i sæsonen.

Reservation af slyngerum med den store slynge, de to små slynger samt honningpressen skal igen foregå via ResoShare.

Thymol er det aktive stof i Apigard, som er et anerkendt middel til bekæmpelse af varoamider. Voksklubben har haft voks sendt til analyse i Tyskland. Indholdet af thymol er under det målbare. Men der mangler oplysning om grænseværdier for brugen af thymol. NBV indsendte forslag til DBF`s generalforsamling i marts i 2014 om, over for medlemmerne at belyse fordele og ulemper ved brug af Apigard.

Fra 2015 skal medlemmerne selv sørge for indkøb af glas. Glas der står i slyngerummet er kun til honning, der produceres i NBV`s bigårde.

2014 var et atypisk år. Det var en meget varm sommer, mens den foregående vinter og denne vinter har været meget milde. Det kan have betydning for det meget store antal mider, der blev optalt i flere af bifamilierne efter såvel myresyrebehandlingen som oxalsyrebehandlingen. Se også midetælling på DBF`s hjemmeside.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Planer og visioner for 2015.

Da begynderkurset starter med tre lørdage i Fuglevad Vandmølle i marts-april, er der mulighed for at bruge Fuglevad Vandmølle til noget andet de fem torsdage, hvor begynderkurset ellers ville have brugt lokalerne: 

12. marts og 9. april er der opfølgning for begyndere fra 2014.

19. marts er åben for forslag fra medlemmerne til en aften i Fuglevad Vandmølle.

Der er planer om en udflugt til Nyord parringsstation – dato følger.

Kristian Riskær vil arrangere en workshop (med få deltagere) til produktion af ilodningapparat af voks.

Lotte Skovgaard vil arrangere en workshop om sensorik og honningbehandling en lørdag.

De tre indkøbs uger med rabat er ikke endeligt fastlagt med Bihuset.

Ad.3. Georg Messmann fremlagde regnskabet.

Indkøb af en honningpresse og en model af en bi er de store investeringer, der er foretaget i 2014.

Indtægterne stammer især fra medlemskontingent og salg af honning, bl.a. ved jordbær/honning dag og markedsdage på Frilandsmuseet i efterårsferien.

Torben Overgaard har revideret regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

Ad.4. Georg Messmann fremlagde budget for 2015. De lavere indtægter for 2015 bunder i, at der i 2015 er ét begynderhold mod to i 2014, og en lavere kursusafgift mod, at der til gengæld forlanges medlemskab af DBF+NBV for at kunne deltage i begynderkurset.

Kontingent for 2016 fastholdes på samme niveau, som de foregående år – nemlig 150 kr. pr. medlem.

Ad.5. Forslag fra medlemmerne:

Mikael Espersen foreslår, at der indkøbes udstyr til produktion af Krämerplader. Mikael mener, at det vil koste mellem 1000 og 1500 kr. i udstyr.

Det foreslås fra salen, at det bør undersøges, om investering af materialer kan betale sig. Til sammenligning tager Bihuset 30 kr. pr. plade.

Det blev besluttet at Mikael Espersen og Jan Krogså undersøger mulighederne for at etablere en Krämerplade produktion.

Ad.6. Bodil Branner blev enstemmigt genvalgt som formand for en étårig periode.

Ad.7. Henrik Arum og Willy Poulsen blev begge genvalgt for en toårig periode til bestyrelsen, og Kristian Riskær blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen for en étårig periode.

Ad.8. Torben Overgaard blev genvalgt som revisor og Mike Robson blev genvalgt som revisorsuppleant, begge for en étårig periode.

Ad.9. Under eventuelt blev der talt om, hvorvidt biavlere burde advisere hinanden, når de f.eks. tager på markeder og sælger honning. Det synes der nu ikke umiddelbart at være grund til. For selvom man evt. skulle møde andre, der sælger honning, ser det ikke ud til at være et problem.

Til efteråret bliver der en biavls konference i Malmö. Det kan blive spændende og kan give mulighed for, at biavlere på Sjælland kan deltage.

Den 5. reviderede “Lærebog i biavl” af Eigil Holm er udkommet.

 

Elsebeth Sibbern Olsen 
Referent 
Ib Tolstrup 
Dirigent 

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login