Nordsjællandske Bivenner

Du er her: Hjem > Arkiv > Generalforsamlinger > Generalforsamling 2014
menulink

Generalforsamling 2014

Ordinær generalforsamling mandag den 24. februar 2014

Dagsorden
 
1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2013 og forslag og planer for 2014
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013
 4. Fremlæggelse af budget for 2014 og kontingentfastsættelse for 2015
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand (etårig periode)
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (toårig periode)
     og suppleant (etårig periode)
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant (etårig periode)
 9. Eventuelt

Bestyrelsens beretning for 2013 kan hentes i pdf-format
Årsberetning 2013


Referat

Formanden Bodil Branner åbnede mødet og bød velkommen. I alt deltog 29 medlemmer i generalforsamlingen.

Ad. 1. Ib Tolstrup blev valgt som dirigent og Elsebeth Olsen som referent.

Ad. 2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2013 samt planer og visioner for 2014.

Igen i år har bestyrelsen måttet konstatere, at antallet af medlemmer vokser kraftigt. NBV er en stor forening, faktisk den femte største lokalforening. Den største er Gl. Roskilde Amts Biavlerforening. For NBV og Hørsholm og Omegns BF opleves det som en stor udfordring, at foreningerne vokser så voldsomt, da de fysiske rammer er begrænsede. Det gælder for NBV både slyngerummet og Fuglevad Vandmølle.

Den store søgning på begynderkurset har betydet, at der i år vil være to begynderhold. Et hvor teoridelen løber over fem torsdags aftener som hidtil og et hvor teoridelen løber over to lørdage. Særlig det sidste har der virkelig været rift om. Ligeledes er den praktiske del af begynderkurset i skolebigården delt op i to hold.

Det store antal begyndere gør det svært at tilgodese medlemsplejen. Det er således begynderne, der kommer i skolebigården og ikke i særlig høj grad et sted, hvor medlemmerne kommer for at mødes og udveksle erfaringer. I et forsøg på at forbedre situationen vil der blive udsendt et spørgeskema for at undersøge medlemmernes behov og ønsker for videreuddannelse og andre aktiviteter.

Kontrakten med Nationalmuseet for leje af slyngerummet er blevet fornyet for endnu en fire års periode. NBV har lejet slyngerummet siden 2002.

I forbindelse med anden runde i et EU projekt om bi-død er skolebigården og tre medlemmers bigårde udtrukket til at deltage. Det bliver spændende at følge.

NBV er godkendt af Lyngby-Taarbæk Kommune, som en folkeoplysende forening. Kommunen indgår sammen med fire andre kommuner i et pilot projekt med indberetning af medlemmer opdelt på køn og alder. I den forbindelse er medlemmerne blevet bedt om at oplyse alder og køn. Sven Branner har lavet en statistisk bearbejdning af materialet, så det er muligt grafisk at se aldersfordeling og køn, samt anciennitet og køn. Godt halvdelen af medlemmerne er yngre bi-avlere, som er kommet til inden for de sidste tre år.

Der er i foråret to møder – Før-sæsonstart den 24. marts og Biernes fødegrundlag ved Asger Søgaard Jørgensen den 28. april. Årets øvrige møder og arrangementer kan ses på NBV`s hjemmeside. Indkøb i Bihuset er planlagt til uge 17, 21 og 31.

Medlemmerne vil blive opfordret til at deltage i maling af skolebigårdens stader.

Formandens beretning blev godkendt.

Sven Branner gjorde efterfølgende rede for arbejdet med foreningens Mål og Politik. Henvisning til gældende love og bekendtgørelser kan læses på hjemmesiden. Sven Branner fremhævede, at det er vigtigt for sygdomsbekæmpelse hos bierne, at alle er registreret i det Centrale Bigårds Register, og at man i bekæmpelse af varroamider bruger den anbefalede strategi med dronefratagelse, myresyre og oxalsyre. Sven Branner viderebearbejder det uddelte notat, som blev vel modtaget.

I øvrigt fortalte han, at man bør bruge danske bi-dronninger avlet i Danmark, da de er tilpasset danske forhold, og da de danske dronningavlere udfører et avlsarbejde af meget høj kvalitet. Det blev bemærket, at det er forbudt at importere bier fra andre lande og at flytte bier fra Danmark til f.eks. Sverige. Det kræver i hvert fald ansøgning og et stort papirarbejde at få lov til det.

Som medlem af NBV må man bruge foreningens logo, hvis man bestræber sig på at opfylde foreningens Mål og Politik.

Ad. 3. Regnskabet blev fremlagt af kassereren Torben Overgaard – af bemærkninger kan nævnes, at der er blevet solgt honning for ca. 40.000 kr. Torben Overgaard gennemgik relevante poster, herunder indkøb af foder, bi-dragter og glas.

Revisoren Georg Messmann havde en bemærkning til regnskabet, idet han fremhævede, at nogle af udgifterne og indtægterne udlignede hinanden, da det er udlæg og refusion i forbindelse med indkøb på vegne af medlemmerne.

Ad. 4. Budgettet for 2014 blev godkendt. Foreningen har en stigende indtægt, som skyldes det stigende antal medlemmer. Kontingentet fastholdes for 2015 på 150 kr.

Ad. 5. Lotte Skovdal fremlagde forslag om at afholde en workshop om natur-cremer og -salver. Hun vil tage initiativ til afholdelse af workshoppen.

Bodil Branner foreslog at øge antallet af bestyrelsesmedlemmer, begrundet i det stigende antal medlemmer. Det blev foreslået, at den nye bestyrelse udarbejder forslag til næste generalforsamling om at øge antallet af bestyrelsesmedlemmer fra de nuværende fire (udover formanden) til f.eks. seks  (udover formanden).

Georg Messmann gjorde opmærksom på, at det kan være en fordel at kunne vælge en kasserer uden for bestyrelsen. Dette blev dog ikke diskuteret yderligere.

Ad. 6. Bodil Branner blev genvalgt som formand for endnu en periode på et år.

Ad. 7. Til bestyrelsen blev Lotte Skovdal og Georg Messmann nyvalgt for en toårig periode. Kristian Riskær blev valgt som suppleant for et år.

Ad. 8. Mike Robson blev valgt som revisor, og Torben Overgaard blev valgt som revisorsuppleant, begge for et år.

Ad.9. Under eventuelt blev det nævnt, at man kan ansøge om at få en stand i Torvehallerne. Der skal udfyldes et ansøgningsskema, og prisen er 400 kr. pr dag.

Afslutningsvis rettede formanden en stor tak til Michael Larsen og Torben Overgaard for deres indsats i bestyrelsen siden hhv. 2005 og 2011, og ligeledes til Niels Munk-Jensen, der var været suppleant siden 2009.

Dirigenten takkede deltagerne for konstruktivt engagement og idérigdom på generalforsamlingen, som hermed sluttede.

Elsebeth Sibbern Olsen 
Referent 
Ib Tolstrup 
Dirigent 

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login