Nordsjællandske Bivenner

Du er her:   Hjem > Medlemsservice > Voksklub Nordsjælland > Regelsæt
menulink

Regelsæt

Voksklub Nordsjælland organiserer indsamling af rammer og voks til afsmeltning, rammevask og prægning af tavler, udelukkende baseret på ren voks. For at holde voksen ren er det blandt medlemmerne forbudt at anvende pesticider ved varroabekæmpelse og mølkugler og andre giftstoffer ved bekæmpelse af voksmøl, jf. den sikre strategi, som anbefalet af Danmarks Biavlerforening. De eneste tilladte midler at anvende er myresyre, mælkesyre og oxalsyre til varroabekæmpelse og eddikesyre til bekæmpelse af voksmøl i oplagrede vokstavler. Det er selvfølgelig også tilladt at bruge biavls tekniske metoder så som dronningeindespærring, droneyngel fratagelse og varmebehandling.

Voksklub Nordsjælland er åben for alle medlemmer i de tre moderforeninger: Hørsholm og Omegns Biavlerforening, Nordsjællandske Bivenner og Kronborg Vestre Birks Biavlerforening. Medlemskab af voksklubben opnås ved at underskrive en erklæring, hvori man tilkendegiver, at man forpligter sig til at følge voksklubbens regler.
Hent Erklæring til underskrivning

Lukket kredsløb

Der foretages samlet indsamling af vokstavler efter sæsonafslutning og før sæsonstart. Voksen sendes til Bihusets vokssmelteri i Tappernøje. Individuel aflevering kan ske efter aftale med voksklubben og Bihuset inden for de aftalte uger.

Medlemmernes voks holdes i et lukket kredsløb, idet Bihuset garanterer, at voksen fra Voksklub Nordsjælland holdes 100 % adskilt fra anden voks, både under afsmeltning og voksprægning. På den måde vil deltagerne råde over en fælles vokspulje af ren voks. Vokspuljen bliver administreret af Bihuset i Tappernøje.

Hvert medlem af voksklubben har råderet over en andel af voksklubbens vokspulje, svarende til den mængde voks, denne har indleveret. Hvert medlem forpligtiger sig til at levere sin brugte voks til - henholdsvis få leveret ny voks fra - vokspuljen.

Kun voks og rammer fra medlemmernes egne bistader må tilføres voksklubbens vokspulje. Anskaffer et medlem bifamilier med voks fra medlemmer uden for medlemskredsen, skal denne voks godkendes af voksklubbestyrelsen, inden den kan indgå i klubbens vokspulje.

Ophører et medlem som biavler, har voksklubben forkøbsret til markedspris til medlemmets andel af voks i vokspuljen.

Urent voks

Voks af ukendt oprindelse, må ikke tilføres vokspuljen. Ved tvivl om renheden af voks skal der udtages prøver til undersøgelser for pesticider og andre fremmedstoffer.

Urent voks eller voks af ukendt oprindelse kan afleveres til afsmeltning i separat indpakning med tydelig angivelse af, at voksen er uren eller tvivlsom. Denne voks vil ikke indgå i den rene vokspulje, men vil ikke desto mindre godskrives på medlemmets vokskonto.

Voksklubbestyrelsen har ret til uden varsel at udtage prøver af voks fra det enkelte medlem. Påvisning af pesticider eller andre fremmedstoffer vil indebære udelukkelse fra voksklubben.

Voksklubbestyrelsen beslutter, om biavlere, som søger optagelse i voksklubben, skal betale for udtagelse af en voksprøve inden optagelse godkendes eller afvises.

Forretningsgang

Voksklubben organiserer voksindsamling forår og efterår, henholdsvis i begyndelsen af maj (omkring uge 19) og i begyndelsen af september (omkring uge 37). Det sker fra forud annoncerede opsamlingssteder.
Det enkelte biavler pakker sin voks i plastsække eller anden bitæt emballage og mærker hver sæk eller vokspakke med navn og ”Voksklub Nordsjælland" mv. i henhold til nærmere instrukser.

Voksklubben opkræver et gebyr pr. enhed til dækning af transport.


Efter voksafsmeltning og rammevask, vil hvert enkelt medlem i voksklubben modtage en faktura. Denne vil ud over beløbet for afsmeltning og rammevask oplyse om det enkelte medlems beholdning af voks i vokspuljen.

Inden fælles hjemtagning af præget voks vil hvert medlem af voksklubben blive anmodet om at afgive bestilling på voks i ønsket rammemål. Voksen leveres i pakker á 5 kg. Den bestilte voks leveres på opsamlingsstedet og udleveres sammen med faktura for prægning af den rå voks.

Det enkelte medlems over- eller underskud over for vokspuljen, kan til enhver tid blive oplyst. Den ny beholdning af voks vil efter hvert nyt indkøb af præget voks fremgå af fakturaen.

Voksklubbens bestyrelse

Voksklubbens bestyrelse består af tre til ni medlemmer, der hver udpeges for 2 år ad gangen, idet de tre moderforeninger hver udpeger et til tre medlemmer. De tre til ni medlemmer aftaler indbyrdes, hvordan opgaverne i voksklubbestyrelsen fordeles. Voksklubbestyrelsens sammensætning fremgår af moderforeningernes hjemmesider. Udpegningen sker hvert år senest ved udgangen af marts måned.

Voksklubbestyrelsens primære opgave er at sikre den årlige forretningsgang. Der aflægges årlig beretning til de respektive moderforeninger omkring årsskiftet.

Sager, som kan få væsentlige økonomiske konsekvenser, skal forelægges moderforeningerne.

Voksklubbestyrelsen udtager årligt prøver fra voksklubbens fælles vokspulje for at sikre, at voksen til stadighed er ren.

Bestyrelsen beslutter, om biavlere, som søger optagelse i voksklubben, skal betale for udtagelse af en voksprøve inden optagelse godkendes eller afvises. Bestyrelsen arbejder for at nye medlemmer kan købe voks af medlemmer med overskud.

Eksklusion

Overtrædelse af reglerne kan medføre eksklusion af voksklubben.

Har overtrædelsen givet anledning til forurening af den fælles vokspulje gøres den ansvarlige erstatningspligtig. Sagen afgøres ved voldgift, hvor biavler, voksklub og Danmarks Biavlerforening hver udpeger en voldgiftsmand.

Den af Danmarks Biavlerforening udpegede voldgiftsmand er formand for udvalget. Voldgiftsudvalgets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for en domstol.

Opløsning

Voksklubben kan opløses, såfremt en af de tre biavlerforeninger ønsker dette.

Ved opløsning deles vokspuljen i forhold til voksbeholdningen for medlemmer fra de respektive moderforeninger. Efter opløsning kan de enkelte moderforeninger vælge at oprette ny voksklub med egne vedtægter. Sker dette ikke vil voksklubpuljen blive fordelt på de enkelte medlemmer i forhold til bogført beholdning.

Voksklubbestyrelsen består i 2017 af

Ole Michael Jensen, Peter Talmark og Finn Steno Thygesen fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening
Bodil Branner, Georg Messmann og Willy Poulsen fra Nordsjællandske Bivenner
Erik Lassen fra Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login