Nordsjællandske Bivenner

Du er her: Hjem > Foreningen > Vedtægter
menulink

Vedtægter

Vedtægter for Nordsjællandske Bivenner

Stiftet 25. maj 1930

§ 1 Navn

 1. Foreningens navn er Nordsjællandske Bivenner.

§ 2 Formål og hjemsted

 1. Foreningens formål er at virke til fremme af biavlen i de nordlige forstæder til København. Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk kommune.
 2. Foreningen skal søge at opnå sit formål gennem afholdelse af møder, oplysende virksomhed som foredrag, kurser, udstillinger og praktisk vejledning i biavl.
 3. Foreningen skal så vidt muligt opretholde en foreningsbigård, der bl.a. bruges til undervisning. Indtægter fra salg af bigårdens honning eller bifamilier tilfalder foreningen.
 4. Foreningen er tilsluttet Danmarks Biavlerforening.

§ 3 Medlemskab

 1. Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål.
 2. Medlemskab af Nordsjællandske Bivenner medfører medlemskab af Danmarks Biavlerforening gennem Nordsjællandske Bivenners tilslutning til Danmarks Biavlerforening.
 3. Hvert medlemskab omfatter medlemmet og dennes nærmeste (familie-medlemskab).
 4. I særlige tilfælde kan bestyrelsen optage lokalforeningsmedlemmer, der ikke giver medlemskab af Danmarks Biavlerforening. Bestyrelsen kan indrømme et lokalforeningsmedlem samme rettigheder som et medlem, helt eller delvist. Lokalforeningsmedlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

§ 4 Eksklusion

 1. Medlemmer, der direkte skader eller modarbejder biavlens interesser, kan efter advarsel ekskluderes af bestyrelsen. Eksklusionen kan ankes til afgørelse på en generalforsamling.

§ 5 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsen beslutning, eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt og med anmeldelse af forhandlingsemne forlanger det. Generalforsamlingen skal da indkaldes inden seks ugers forløb.
 3. Generalforsamlinger indvarsles senest 21 dage før afholdelse i Tidsskrift for Biavl eller ved direkte meddelelse til medlemmerne.
 4. Hvert medlem kan på en generalforsamling stemme med én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 5. Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Afstemninger afholdes skriftligt, blot ét af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.
 6. Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder budget og kontingentfastsættelse
  5. Forslag fra medlemmerne
  6. Valg af formand
  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt
 7. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 8. Referat af generalforsamling underskrives af dirigent og referent.

§ 6 Valgperioder og valgbarhed

 1. Formanden vælges for et år ad gangen og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode, med halvdelen hvert år, en til to suppleanter for et år ad gangen.
 2. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. De må ikke være medlemmer af bestyrelsen.
 3. Kun medlemmer er valgbare.

§ 7 Vedtægtsændringer

 1. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

§ 8 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen består af fire til seks medlemmer samt formanden. Bestyrelsen konstituerer sig selv med bl.a. næstformand, kasserer og sekretær.
 2. Bestyrelsen varetager den daglige drift af foreningen.
 3. Formanden er at betragte som det direkte forbindelsesled mellem foreningen og Danmarks Biavlerforening og repræsenterer så vidt muligt foreningen ved Danmarks Biavlerforenings generalforsamling og øvrige foreningsrettede aktiviteter.
 4. Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald.
 5. Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det fornødent, eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst otte dages varsel. Formanden bekendtgør og leder møderne og påser, at de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger udføres på bedste måde.
 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 7. Der tages referat af bestyrelsesmøderne.

§ 9 Økonomi

 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 2. Foreningen tegnes økonomisk af formanden og kassereren i fællesskab.
 3. Kassereren har det daglige ansvar for foreningens regnskab og økonomi.
 4. Regnskabet revideres af den valgte revisor.

§ 10 Foreningens opløsning

 1. Foreningen kan opløses, når det med 2/3 af de afgivne stemmer vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en måneds mellemrum.
 2. I tilfælde af opløsning af foreningen, overgår foreningens midler og ejendom til Danmarks Biavlerforening.

§ 11

Således vedtaget og trådt i kraft på generalforsamlingen den 29. februar 2024.

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login