Generalforsamling 2018

afholdes mandag den 26. februar kl. 19:30 - 21:30
i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby.
(Der er åbent fra kl. 19:00.)

Du kan hente
Bestyrelsens Årsberetning for 2017
Bestyrelsens Plan for 2018

Dagsorden for generalforsamlingen
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2017 og forslag og planer for 2018
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2017
 4. Fremlæggelse af budget for 2018 og kontingentfastsættelse for 2019
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Referat
 
Formanden Bodil Branner åbnede mødet og bød velkommen. I alt deltog 23 medlemmer i generalforsamlingen.

Ad.1. Mads Arentoft blev valgt som dirigent og Elsebeth Sibbern Olsen som referent.

Ad.2. Formanden Bodil Branner fremlagde bestyrelsens beretning for 2017 og næstformanden Frederik Husted Andersen fremlagde visioner for 2018.

Bestyrelsens Årsberetning for 2017 kan downloades fra denne side, se ovenfor.

Formanden valgte at femhæve følgende fra beretningen: Også i 2017 var vejret dårligt med meget regn først på sæsonen, men dog med rimeligt pænt vejr i august og september. For første gang siden 2003 er medlemstallet i NBV faldet, nemlig med i alt 5 medlemmer. Men NBV er stadig den fjerde største lokalforening, ved udgangen af 2017 med 184 medlemmer af DBF+NBV.

Medlemstallet i Danmarks Biavlerforening har som helhed været stigende siden 2008.

Under evaluering af begynderkursus i 2017 blev det foreslået og besluttet at inddrage deltagerne hele året, dvs. frem til slutningen af april 2018.

Mere erfarne biavlere har i 2017 kunnet deltage i arbejdsgrupper med blandt andet parring af dronninger, der var købt som uparrede hos et par dronningavlere.

Frederik Husted Andersen har ved indkaldelsen til fortsætterkurset i 2018 fremhævet tre emner, som alle biavlere bør mestre:
1)    At lave en aflægger
2)    Parring af dronninger
3)    Honningbehandling

Trods det dårlige vejr i 2017 blev skolebigårdens høst hæderlig. Der blev høstet ca. 200 kg. Det meste er blevet solgt som flydende honning. Resten er rørt til en fast honning og også solgt, blandt andet på Torvemarked på Lyngby Torv.  Afholdelsen af markeder på torvet blev startet i 2017, NBV havde en stand på tre af dagene.

I 2017 blev der for første gang afholdt førstehjælpskursus, specielt designet for biavlere.

På CPH Garden, som Haveforeningen afholdt i Valbyparken for første gang sidste år, delte NBV en stand med Aldershvile Planteskole.
I august havde NBV besøg af svenske biavlere fra Blekinge distrikt. De var på rundvisning i skolebigården, slyngerummet og så bistaderne på Frilandsmuseet.

Beretningen blev godkendt.

Visioner for 2018

Visioner og planer for 2018 blev fremlagt af Frederik Husted Andersen. Bestyrelsens plan for 2018 kan downloades fra denne side, se ovenfor.

Af spændende tiltag blev følgende fremhævet:

Det bliver muligt for nye biavlere at købe 3 kg præget voksklub voks fra NBV til en god pris. Som tidligere år er det muligt for begyndere at købe en bifamilie fra Svend Sejr til levering i starten af maj.

Det er planlagt at opsætte et insektnet for døren i slyngerummet, Brede 76, så det bliver muligt at have døren åben, når der slynges honning.

Rabatindkøbsugerne i Bihuset kommer i 2018 til at ligge i uge 10, 17 og 32.

I slutningen af august er der evaluering af begynderkurset, mødet i oktober er åbnet for forslag til indhold. Det er også her, at der kan indleveres honning til vurdering i sensorikgruppen.

Den 12 april er der fællesmøde for lokalforeningerne i Nordsjælland om dronningeproduktion med foredrag af Poul Larsen. Mødet foregår i Hillerød på Frederiksborg Byskole. I juni vil der ved Poul Larsen være demonstration af dronningeproduktion i en skolebigård.

Den 10 november er der heldagsmøde for lokalforeningerne i Nordsjælland. Carl-Johan Junge fra Læsø fortæller om den oprindelige honningbi, den brune bi, og Yoko Dupont fortæller om vilde bier.

Sommerudflugten i juni 2018 går til Skåne med besøg hos lokale biavlere, en forsker ved universitetet i Lund og materielforhandleren Joel Svenssons Vaxfabrik.

Husene i skolebigården trænger til at blive malet. Der er valgt farve.

Til slut understregede FHA behovet for at etablere og konsolidere forskellige udvalg, der mere eller mindre selvkørende kan varetage opgaver og aktiviteter i foreningen. Han nævnte udvalg for: uddannelse, materiel og events, samt grupper for sensorik og for ad-hoc-opgaver. Det var muligt at give tilsagn på mødet. En opfordring vil senere blive udsendt til alle medlemmer.

Ad.3. Regnskab for 2017 blev fremlagt af Georg Messmann. Ligesom i 2016 har indbetalinger med MobilePay givet udfordringer i forhold til at afgøre, hvad der er betalt for.

Tallene for 2017 ligner meget tallene for indtægter og udgifter i 2016.

Indtægterne stammer hovedsageligt fra salg af foreningens honning og medlemskontingent.

Foreningen havde et overskud på 13.000 kr. og desuden en stor voksbeholdning på sin voksklub-konto i Bihuset (værdi knap 9.000 kr.)

Regnskabet blev godkendt.

Ad.4. Kasserer Georg Messmann fremlagde budget for 2018.

Der er budgetteret med 20.000 kr. til foredrag og udflugt i 2018. Det betyder, at der er budgetteret med et underskud på 8.000 kr.

Uændret kontingent på 150 kr. for 2019 blev godkendt. Det samme beløb gælder som kontingent for lokalforeningsmedlemmer.

Ad.5. Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

Ad.6. Valg af formand. Bodil Branner ønskede ikke genvalg.

Frederik Husted Andersen blev foreslået, som formand. Frederik Husted Andersen har i det forgangne år fungeret som næstformand i foreningen.
Frederik Husted Andersen blev valgt enstemmigt som formand.

Ad.7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

Georg Messmann og Lotte Skovdal var på valg, og da Frederik Husted Andersen er valgt til formand midt i sin toårige valgperiode, skulle der vælges endnu et bestyrelsesmedlem for en etårig periode. Lotte Skovdal ønskede ikke genvalg.

Georg Messmann blev genvalgt som kasserer i en toårig periode. Som nye bestyrelsesmedlemmer blev Henrik Krag-Jensen valgt som næstformand for et år og Mette Russel valgt for to år.

Søren Grauslund blev genvalgt som suppleant.

Ad.8. Torben Overgaard blev genvalgt som revisor, og Mike Robson blev genvalgt som revisor-suppleant begge for en etårig periode.

Ad.9. Frederik Husted Andersen sluttede mødet af med at takke den afgående formand Bodil Branner for hendes fantastisk store indsats som formand for NBV siden 2005.
 
Elsebeth Sibbern Olsen 
Referent 
Mads Arentoft
Dirigent