Aktiviteter i NBV regi

Kalender 2019

Oxalsyreblanding kan afhentes i Brede 76 fra søndag den 24. november. Medlemmer af Nordsjællandske Bivenner kan hente færdigblandet oxalsyre til varroamidebekæmpelse. Husk en egnet beholder; beregn 35 ml pr. bifamilie, der er indvintret på 10 tavler. Og husk at forsyne din beholder med en etiket for oxalsyre.
 - På gr. af det kølige vejr står dunke med oxalsyreblanding i et lille varmeskab af magasinkasser forsynet med en termostat.
Se evt. Flemming Vejsnæs' videoer om behandling med oxalsyre på www.varroa.dk. Bemærk hvordan han kun drypper på bierne.

Vigtigt: En bifamilie indvintret på 10 tavler skal behandles med ca. 35 ml oxalsyreblanding, selv om den sidder i en mindre klynge. Fordel mængden forholdsmæssigt efter tætheden af bier i klyngen.
Husk, at oxalsyreblandingen ikke virker i celler med foreseglet yngel. Behandlingen bør derfor foretages i december, når bifamilien har ingen eller meget lidt yngel.
Oxalsyreblandingen bør opbevares mørkt, køligt og frostfrit

Kalender 2020

Mød Per Kryger torsdag den 9. januar kl. 19:30 - 21:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19. Per Kryger er senior forsker hos Offentlig Bisygdomsbekæmpelse, Institut for Agroøkologi, Århus Universitet og leder den offentlige bisygdomsbekæmpelse i samarbejde med kyndige biavlere og biinspektører.
Per vil fortælle lidt om instituttets ansvarsområder herunder uddannelsen af kyndige biavlere, men foredraget vil mest omhandle et nyt projekt omkring biernes pollenforsyning, varroa-tilvækst og vinterdødelighed. Et projekt interesserede evt. vil kunne tilmelde sig og deltage i.
 
Fortsætterkursus torsdag den 30.  januar kl. 19:30 - 21:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00. Kurset henvender sig til bivenner, der var på begynderkursus i 2019 eller tidligere og selv har haft bier i mindst et år.
Udbuddet af emner er i 2020:
  • Aflæggere
  • Honningbehandling
  • Stadevægt
Emnerne bliver introduceret, og det er muligt at tilmelde sig som deltager i et eller flere af emnerne. Fortsætterkurset vil forløbe i emnegrupper med et program afpasset emnet.
Efter en pause vil forårets arbejdsopgaver blive gennemgået/drøftet.
 
Ordinær generalforsamling torsdag den 20. februar kl. 19:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00.
Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2019
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019, budget for 2019 og kontingentfastsættelse for 2021
 4. Fremlæggelse af planer for 2020 
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest torsdag den 6. februar.

Begynderkurset starter lørdag den 14. marts kl. 10:00 - 15:00 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra 9:30. Tilmelding nødvendig. Der er et begrænset deltagerantal. Kurset er fukdtegnet.

Før-sæson-start møde
torsdag den 26. marts kl. 19:30 - 21:30.
Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00.
Før bi-sæsonen rigtig starter, afholder vi det traditionelle før-sæson-start møde, hvor bivenner udveksler erfaringer og husker hinanden på, hvad man især skal være opmærksom på ved udvintringen.
Hvilke emner der tages op, bestemmes af deltagerne.

Begynderkursus i biavl lørdag den 28. marts kl. 10:00 - 15:00. Anden teoridag afholdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra 9:30. Kurset er for deltagerne i årets begynderkursus 2020 i biavl. Kurset er fukdtegnet.

Klargøring af materiel torsdag den 2. april kl. 19:30 - 21:30. En aften i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19. Her vil bl.a. foreningens vokstavler blive klargjort. Medlemmer er velkomne til at medbringe egne rammer og prægede vokstavler til klargøring. Hvis du har eget ismeltningapparat, er det også en god idé at tage det med.


Begynderkursus i biavl lørdag den 18. april kl. 10:00 - 15:00. Tredje teoridag afholdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra 9:30. Kurset er for deltagerne i årets begynderkursus 2020 i biavl. Kurset er fukdtegnet.

Deltagere i begynderkurset mødes i kolebigården i Brede første gang torsdag den 16. april kl. 18:30 - senest 20:30. Der er åbent fra kl. 18. Herefter er der møde hver torsdag til og med den 13. august.

Skolebigården i Brede er åben hver torsdag aften fra 23. april til 13. august
kl. 18:30 - senest 20:30 for alle
. Der er åbent fra kl. 18. Den første time er der undervisning for deltagerne i begynderkurset.

Begynderkursus i biavl tirsdag den 12. maj kl. 19:30 - 21:30. Teoriaften afholdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra 19:00. Kurset er for deltagerne i årets begynderkursus 2020 i biavl.

Besøg af Kronborg Vestre Birks Biavlerforening lørdag den 16. maj i skolebigård og på Frilandsmuseet. Flere detaljer senere.

Besøg i skolebigården
torsdag den 4. juni fra kl. 10
af børn i 0te klasse fra Lyngby private Skole.

Udflugt lørdag den 13. juni. Flere detaljer senere.